Vi rustar våra ledare

Snart börjar ett nytt och spännande år i Salts och EFS verksamheter. I januari 2023 kommer vi nämligen att licensieras för att använda oss av kursen I Trygga Händer som Frälsningsarmén har gett ut.

Om kursen

Så här skriver Frälsningsarmén om kursen:

I TRYGGA HÄNDER är Frälsningsarméns etiska vägledning för att förebygga övergrepp bland barn och unga. Vi vill främja varje individs andliga, fysiska, mentala och sociala hälsa. Vår policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt. Målet är att all vår verksamhet ska vara fri från alla former av övergrepp.

Vi vill att varje individ ska:

  • Mötas med respekt
  • Känna sig trygg hos oss
  • Trivas inom alla aktiviteter som vi ordnar
  • Känna att man blir rättvist behandlad
  • Bli sedd för den man är.

Vad innebär detta för dig?

Vi förstår om det kan kännas om “ännu en grej” man måste göra som ledare. Men vi hoppas att du istället ska kunna känna att du får verktyg som gör dig tryggare i ditt uppdrag, att du vet vem du ska vända dig till när svåra situationer uppstår och att du aldrig ska behöva känna dig ensam som ledare. Rent praktiskt innebär det att vi önskar att du ska vara med på en kursdag var tredje år.

Vad kan du förvänta dig av kursdagen?

Under kursdagen får vi lära oss att identifiera-reagera-agera.

  • Identifiera olika former av övergrepp
  • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i vår verksamhet
  • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

Genom föreläsningar, samtal och case studies får vi lära oss om ämnet. I slutet av dagen ges tillfälle att påbörja arbetet med att göra en handlingsplan för er lokala verksamhet.

Kommande information och datum

Under vårterminen drar vi igång arbetet med detta inom hela EFS och Salt. Våra hemsidor kommer att uppdateras och material tas fram. I varje region kommer det att hållas kurser, föras samtal och hittas tillvägagångssätt för hur detta kan genomföras på bästa sätt för just era förutsättningar. Välkommen med i processen!

Redan nu kan du hitta all information du behöver om själva kursen på: https://www.fralsningsarmen.se/i-trygga-hander/ 

Välkommen på kursdag [datum, tid, plats anmälan]

 

Varma hälsningar

[Regionens avsändares namn och kontaktuppgifter]