Årsmöte

Välkommen till Örebro fredag den 10 maj 2024!


Årsmötet är den högst beslutande nivån i Salt som organisation. På årsmötet väljs styrelsen och man ger styrelsen uppdraget att styra Salt fram till nästa årsmöte. De riktlinjer i styrandet som styrelsen får är framförallt verksamhetsplan och rambudget. I verksamhetsplanen formulerar man i skrift vad årsmötet vill att Salt ska göra kommande år och i rambudgeten bestämmer man hur pengarna ska fördelas för att göra detta.

Vid nästa års årsmöte rapporterar sedan styrelsen vad de gjort och hur Salts verksamhet sett ut, både med en ekonomisk rapport och en skriftlig verksamhetsberättelse.

Vill du skriva en motion till Salts årsmöte? KUL! Vi har satt ihop en guide åt dig med allt du behöver veta för att din motion ska kunna behandlas på årsmötet. Motioner skickas in senast den 10 mars. Klicka här för att ladda ned guiden!

På förmiddagen före årsmötet kommer riksstyrelsen och kansliet också att hålla ett ”påverkanstorg” där du tillsammans med andra får lyssna in Gud och varandra för Salts framtid. Vi kommer att fokusera på Salts vision utifrån Salts fem ”rörelseord”. Salt vill vara en: Jesusrörelse, Bibelrörelse, Bönerörelse, Missionsrörelse och Pionjärrörelse. Kom och dela dina drömmar och visioner!

Årsmöteskonferensen med Salts barn- och ungdomsspår har en egen hemsida där programmet finns.

 

Kalender – när händer vad?

10 mars sista datum för att skicka in en motion till årsmötet.

10 april kommer alla årets handlingar att läggas upp på hemsidan för att kunna läsas av våra ombud i förväg.

10 maj påverkanstorg och årsmötet är igång! Vi hoppas och ber för ett riktigt välsignat årsmöte och konferens 10–12 maj, hoppas att vi alla ses i Örebro!

Årsmötet äger rum i Adolfsbergskyrkan i Örebro kl. 13.30-16.30. Fullmaktsgranskningen börjar 12.45.

Kontakt på Salts rikskansli gällande årsmötet är Sofia Svensson, vik bitr GS: sofia.svensson@efs.nu, 072–401 24 40.

 

Förberedelser inför årsmötet

Val av ombud

Alla Salt-föreningar kan sända ombud till Salts årsmöte.Ombuden är de som ges rätt att rösta i beslut. Däremot finns det ingen gräns för hur många personer som kan komma på mötet, delta i samtalen och uttrycka sina åsikter.

Varje Salt-förening har rätt att representeras av två ombud som grund. Därutöver får varje förening utse ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar. (1-50 medlemmar: 2 ombud; 51-100 medlemmar: 3 ombud; 101-150 medlemmar: 4 ombud; osv.) Om ni önskar guidning i hur många ombud er förening kan skicka, kontakta gärna er regionala Salt-koordinator eller maila Salts kansli.
Era ombud behöver väljas, det vill säga, få en fullmakt från något av följande:

  • Salt-föreningens årsmöte
  • Protokollfört medlemsmöte i Salt-föreningen
  • Styrelsesammanträde i Salt-föreningen, där styrelsen medgetts rätt att utse ombud

Fullmakten ska vara utfärdad för en specifik namngiven person. Ersättare ska anges i den ordning de har rätt att inträda.


Föranmälan av ombud och fullmaktsgranskning

I år kommer ombudsanmälan och fullmaktsgranskning höra ihop! Det innebär att ordföranden för föreningen föranmäler vilka ombud som föreningen har valt (enligt ovanstående) och som kommer på årsmötet.
Ordförande anmäler ombuden via denna länk.

Det som ska uppges är föreningsnamnet, ombudets för- och efternamn, mobilnummer/ telefonnummer, e-postadress och födelseår.

Ombuden behöver alltså inte ta med sig någon skriftlig fullmakt till årsmötet utan behöver:

  • säkerställa med sin ordförande att denne registrerat en som ombud
  • infinna sig i lokalen någon gång mellan klockan 12.45 och 13.15 för att anmäla sin närvaro personligen
  • vara redo när årsmötet börjar 13.30

Konferensanmälan

Salt och EFS riksårsmöten sker under en hel konferenshelg i samverkan med EFS och Salt Mittsverige. Personer som ska vara med på barn- och ungdomsspåren behöver anmäla sig separat på konferens.efs.nu. Där finns praktisk information! Det är ingen konferensavgift för ungdomar, däremot kostnader för golvlogi, mat, fika och resa. Vid anmälan betalas golvlogi inkl frukost och fredagens pizzalunch för 150 kr. EFS-föreningarna har fått en uppmaning att stötta ungdomarnas kostnader.

 

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2024

Årsmöteshandlingar Salt 2024 (senaste versionen 3 maj)

Presentation av styrelsekandidater 2024

Information om årsmötet_ombudsregistrering 2024

 

Tidigare årsmöteshandlingar

Årsmöte 2023

Årsmöteshandlingar Salt 2023

Fullmakt för ombud 2023
Röstlängd 2023

Revisionsberättelse 2022

Årsmöte 2022

Årsmöteshandlingar Salt 2022 (uppdaterad layout)
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021

Årsmöte 2021

Årsmöteshandlingar Salt 2021 (uppdaterad layout)
Revisionsberättelse Salt 2021
Salts årsredovisning 2020
Protokoll Salts årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar Salt 2020
Ändring av åldersgräns för styrelsemedlemmar – stadgeproposition
RB SALT 2019 – Signerat
Protokoll Salts årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmöteshandlingar Salt 2019
Salts Verksamhetsplan 2018-2021
Protokoll Salts årsmöte 2019