Salts vision

Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus (§ 1.1). Detta vill vi förverkliga i allt det som vi är och gör – både på riks-, distrikts- och lokalplan.

I samband med Salt bildande arbetade vi också med en mer utförlig text, där vi försökte ”måla upp” vad vi såg framför oss när vi tänkte på Salt. Denna beskrivning finner du här.

 

Vi ser en rörelse med barn och ungdomar, trygga och stolta över att tillhöra Jesus. De har en stadig grund i tron på honom och lever meningsfulla liv.

Beroendet av Jesus är tydligt och tar sig uttryck i en önskan att lyssna in Guds vilja genom Bibeln, bönen och andra människor. Det är naturligt att ta ansvar för hela Guds skapelse .

Det skapas öppna sammanhang för dem som finns utanför. Det är låga trösklar för att vara med. Här får man prova och testa, upptäcka sig själv tillsammans med andra. Hela tiden kommer nya barn och ungdomar med som kommer till tro på Kristus.

Man får upptäcka sina gåvor och får en möjlighet att använda dem i sitt naturliga sammanhang. Genom pionjäranda och en vilja att tänka nytt skapas en tillåtande kultur.

Det är en skapande gemenskap där man får bearbeta sina egna livsfrågor. Man vet vem man tror på och sträcker sig mot ett liv som liknar Jesus. Ett liv med integritet och lugn mitt i en orolig värld.

Det finns en självklar frimodighet att dela med sig av sin tro och sitt liv med andra. Trovärdigheten är förankrad i livsstil och vandring med Jesus.

Dessa barn och ungdomar finns överallt i samhället där de lyser med sina liv och är salt för sina medmänniskor. Det finns en djup förankring i att vara älskad av Gud som ger trygghet och mening. Man är medveten om sin kallelse och bidrar med den till att Guds rike växer. Mission och evangelisation är hjärtefrågor och prioriteras i arbetet.

Barn och ungdomar möts på många olika sätt. Bönhus, kyrka, skolor, hem mm är platser där lärande och lärjungaskap växer fram i de ungas liv. Utgångspunkten är de ungas egen situation och hängivna ledare bidrar med sitt stöd i aktiviteterna. Jesus är förebilden i stort som smått.

Det bildas hela tiden nya smågrupper som är växtplatser för tron. Där får man stimulans, näring, omsorg och utmaningar att leva kristuslikt. Man träffas i hemmen. Ärlighet och ödmjukhet i sin bekännelse är kännetecken. Olika grupper har olika funktioner – delar i en helhet. Sökandet mot centrum finns hela tiden med.

Man har en självklar tillgång till andra vuxna. Det finns nära relationer och stor öppenhet att vägleda kring de livsnära frågor som barn och ungdomar har. Att fråga, upptäcka och undersöka har ett självklart och stort värde.

Det är en växande överlåtelse som mer och mer formar vardagslivets olika sammanhang. Man uppmuntrar varandra för ett gemensamt uppdrag, en gemensam vision. Kärleken till andra växer. Engagemang finns med. Centrum är starkt. Man är medvetenhet om sin samtid och avslöjar det falska och hyllar sanning. Man är realist och uthållig i livets olika skeenden. Mångfalden i olika aktiviteter och uttryck pekar hela tiden på ett tydligt centrum i Kristus och med en gemensam kallelse att hjälpa varandra och nå andra.

I allt detta är vi medvetna om Guds nåd och kärlek, uttryckt i Jesu liv och tillgängligt för alla.

 

 

Varför heter vi Salt?

Så här säger Jesus i Matteusevangeliet 5:13-16:

Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Salt som organisation vill vara salt och ljus i kyrkan och i samhället. Vi vill också utrusta våra medlemmar att vara det i sin vardag. Det är därför vi heter Salt.