Starta en Salt-förening

Barn- och ungdomsverksamheten kan se olika ut i olika sammanhang. Vissa föreningar/församlingar har flera grupper – t ex ungdomsgrupp, scouter och barnkör – medan andra bara har en grupp. Den utmaning som Salt vill ge er är att hjälpa de barn och ungdomar som är med i era grupper att på ett enkelt och effektivt sätt organisera sig. På denna sida ger vi förslag på hur ni praktiskt kan gå till väga. Mer information finns också i Resurspärmen.

 

 

FÖRST: Läs igenom allt!

Första steget för dig som vill bilda Salt-förening är att läsa på hur du faktiskt gör. Så läs igenom alla stegen på denna sida. Klicka på plustecknen vid de olika stegen nedan för att läsa mer.

Varför ska man bilda Salt-förening?

IDEOLOGISKT

De viktigaste skälen till att ansluta sin barn- och ungdomsverksamhet till Salt är ideologiska. Som medlem i Salt blir man delaktig i ett större sammanhang där man genom läger, material, ledarträning etc kan få stöd och inspiration för sitt liv som kristen. Salt vill vara en organisation där kreativitet och nytänkande får utrymme, där Bibeln får vara vägledande och där Jesus står i centrum. Därför tror vi att Salt kan vara till både glädje och nytta för sina medlemmar.

DEMOKRATISKT

En annan sida av detta är den demokratiska uppbyggnaden av Salt. Genom att organisera sig i föreningsform får Saltmedlemmarna en grundläggande demokratisk skolning. De får vara med och påverka och kan välja ombud både till riks- och distriktsårsmötena i Salt. Genom dessa forum kan de i förlängningen vara med och påverka hela Salts utveckling. Detta tror vi är positivt både för Salt och för de enskilda medlemmarna.

EKONOMISKT

 • Varje förening som ansluter sig till Salt får ett startbidrag på 2 000 kr. Detta betalas endast ut första året, och förutsätter att föreningen rapporterar in sina medlemmar till Salt riks. Max tre Saltföreningar per EFS-förening kan få bidrag.
 • Föreningen får också ett ”startkit” med diverse böcker, aktivitetstips och kreativa prylar som kan vara till glädje i den lokala verksamheten.
 • Genom medlemskapet i Salt får föreningen också möjlighet att söka bidrag på stats-, landstings- och kommunnivå:
 • De statliga bidragen söks av Salt riks, med de lokala föreningarnas medlemslistor som underlag.

Av statsbidragen går i nuläget 50 kr per medlem tillbaka till den lokala föreningen, av vilka 25 kr används för att betala en olycksfallsförsäkring för alla barn- och ungdomar som deltar i verksamheten. (EFS-föreningar som väljer att inte ansluta sin barn- och ungdomsverksamhet till Salt kommer följaktligen att debiteras 25 kr per deltagare i aktivitet, eftersom försäkringen för dessa inte finansieras genom statsbidragen.)

De återstående statsbidragspengarna används för att finansiera Salts arbete på riksplanet, vilket konkret innebär sådant som löner för anställd personal, omkostnader kring Salts styrelse och årsmöte, läger som Patrullriks, Livskraft, Barn i alla länder och Skatten – på äventyr med Gud med mera.

 

De lokala Saltföreningarna skapar även förutsättningar för Salt på distriktsplanet att söka landstingsbidrag. Detta bidrag används bland annat för att finansiera distriktskonsulenternas löner, vilket i sin tur gör det möjligt att arrangera läger, ledardagar och liknande. Storleken på bidraget varierar mellan distrikten, men på flera håll handlar det om flera hundra tusen kronor.

 

Vissa – men inte alla – EFS-föreningar/församlingar som vill få kommunbidrag för sin barn- och ungdomsverksamhet behöver även av detta skäl ansluta denna verksamhet till ett självständigt barn- och ungdoms-förbund. För att vara helt säkra bör ni själva kolla upp vilka regler som gäller för bidrag i er kommun.

STEG 1: DEFINIERA föreningen

Beroende på hur det lokala sammanhanget ser ut kan ni behöva tänka igenom vilka delar av barn- och ungdomsverksamheten som ska ingå i föreningen. Det naturliga är att barn- och ungdomsverksamheten går samman i en och samma förening. I en EFS-förening/församling med mycket verksamhet kan ett alternativ vara att ungdomsgruppen bildar en egen förening, medan barn- och scoutverksamheten bildar en annan.

STEG 2: BESTÄM vilken slags styrelse ni ska ha i föreningen.

Alla Saltföreningar måste ha någon form av styrelse. Styrelsen ska vara vald av Saltföreningens medlemmar och bestå av minst tre personer. Det finns fyra olika förslag på hur styrelsen kan se ut:

 1. Salt-föreningen kan välja en helt egen styrelse, bestående av minst tre föreningsmedlemmar. Gärna barn och ungdomar, men ledare går också bra.
 2. I en kretsförening har de anslutna barn- och ungdomsgrupperna ett gemensamt årsmöte, och i samband med detta väljs en styrelse där de olika grupperna är representerade.
 3. I en EFS-förening kan man som ”nödlösning” tänka sig att Salt-föreningen på sitt årsmöte väljer att låta missionsföreningens styrelse fungera som styrelse också för Salt. Missionsföreningsstyrelsen kan då under sitt ordinarie möte avsätta tid för att behandla de frågor som har med Salt-föreningen att göra. Observera dock att denna del av mötet måste protokollföras separat. Namnen på styrelsemedlemmarna måste också stå i Salt-föreningens årsmötesprotokoll. Det går inte enbart skriva ”samma som EFS”.
 4. En kombination av förslag 1 och 3 är att Salt-föreningen utöver missionsföreningsstyrelsen väljer någon eller några unga representanter som är med på den del av missionsföreningens styrelsemöte som tar upp frågor som har med Salt-föreningen att göra.

Kom ihåg att det är årsmötet som tar det formella beslutet i denna fråga. Men det ni kommer fram till är bäst för er förening läggs förslagsvis fram som förslag till årsmötet.

STEG 3. HÅLL ett konstituerande årsmöte

Det första årsmötet i en förening kallas konstituerande (grundande). Till detta årsmöte får alla som vill komma får vara med och rösta. (Föreningen kan ju inte ha några medlemmar innan den har bildats!).

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

Ett förslag på en dagordning kan se ut så här:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av personer som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna
 3. Godkännande av dagordningen, den ordning beslut och information ska tas upp under årsmötet.
 4. Fastställande av föreningens stadgar. (se nedan)
 5. Fastställande av medlemsavgift.
 6. Val av
  1. Personer som ska sitta i föreningens styrelse (namn måste anges)
  2. revisor och revisorssuppleant (person och ersättare som ska kontrollera att styrelsen sköter verksamhet och ekonomi som de ska, namn måste anges)
  3. valberedning som ska föreslå personer till nästa styrelseval mm.
  4. ombud som får företräda föreningen vid Salts riks- och distrikts-/regionsårsmöte.
 7. Övriga frågor kring föreningens bildande.

För vägledning kring de olika punkterna, se häftet med kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt.

OM STADGAR

Stadgarna är föreningens grunddokument. Där står det viktigaste om vad man är för slags förening, hur man är organiserad och hur man lägger ner föreningen.

Salt har ett förslag på hur dessa stadgar kan se ut, så kallade Normalstadgar. Om dessa stadgar väljs som föreningens kommer föreningen alltid godkännas som en del av Salt. Klicka här för att ladda ner normalstadgarna.

Om en förening vill anta andra stadgar är detta möjligt förutsatt att andemeningen i paragraf 1-3 i normalstadgarna bibehålls.

De stadgar ni antar ska alltid skickas in till Salts riksstyrelse för godkännande (Se STEG 4)

SKRIV PROTOKOLL!

Som hjälp för er att skriva protokoll finns protokollhjälpen för konstituerande årsmöte. Där kan ni både ladda hem mallar för protokoll eller fylla i ett formulär och få ut ett färdigt protokoll.
Nu finns också ett digitalt formulär ni kan fylla i och skicka in direkt – klicka här! 

STEG 4: ANSLUT föreningen till Salt

När du gått igenom steg 1-3 kan du ansluta föreningen till Salt. Då använder du detta formulär.

Klicka här när du gått igenom steg 1-3 för att fylla i formuläret som ansluter föreningen till Salt. Då använder du detta formulär.

 

 

 

Fler resurser

Så här startar du Salt-förening (pdf)

Praktiska tips för att bilda Salt i en SvK församling

Förslag på överenskommelse mellan lokal Salt-förening och församling_EFS-förening